INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet og opslag på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt den  4. marts 2021.

Generalforsamlingen i 2022 vil blive afholdt den 3. marts 2022.
Indkaldelse til Generalforsamling 2022 vil blive indrykket i Magasinet Kvalitet 4-2021 og 1-2022.

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 3. marts 2022 kl. 16.30
Nature Energy Park, Odense – af hensyn til plads og forplejning bedes man skrive til dfk@dfk.dk hvis man ønsker at tilmelde sig.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2021 til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge
4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen (modtaget senest 15.12.21)
Ingen forslag modtaget
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022.
6. Fastsættelse af kontingent for 2023.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2021 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra DFK’s sekretariat dfk@dfk.dk i starten af 2022.

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.