INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet og opslag på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen i 2018 er afholdt den 1. marts 2018.

Generalforsamlingen i 2019 vil blive afholdt den 28. februar 2019.
Indkaldelse til Generalforsamling 2019 er indrykket i Magasinet Kvalitet 4-2018 og 1-2019.

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 28. ebruar 2019 kl. 16.30 på
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense

Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter DFK’s konference.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2018 til generalforsamlingens godkendelse og
meddelelse af decharge
4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen
(modtaget senest 15.12.18)
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2019.
6. Fastsættelse af kontingent for 2019.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2018 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra DFK’s sekretariat dfk@dfk.dk .

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.