Generalforsamling

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering i 2 numre af medlemsbladet og opslag på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen i 2017 er afholdt den 2. marts 2017.

Generalforsamlingen i 2018 vil blive afholdt den 1. marts 2018.
Indkaldelse til Generalforsamling 2018 er indrykket i Magasinet Kvalitet 4-2017 og 1-2018.

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK

I henhold til DFK’s vedtægter § 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 1. marts 2018 kl. 16.25 på
Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter DFK's konference:
”Risikostyring i den digitale virkelighed”

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2017 til generalforsamlingens godkendelse og
    meddelelse af decharge
4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen
    (modtaget senest 15.12.17)
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018.
6. Fastsættelse af kontingent for 2018. 
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2017 kan jf. vedtægternes § 6.2 rekvireres fra DFK’s sekretariat dfk@remove-this.dfk.dk .

Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.